Zwrot produktów w E-Sklepie

Zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym CARRY możesz dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Koszt zwrotu produktów zakupionych w e-sklepie leży po stronie Klienta. Jak to zrobić?

Zwrotu możesz dokonać przez nasza stronę lub skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który załączony jest do Ustawy o Prawach konsumenta.

I. Wypełnij formularz

 1. Wejdź na stronę https://carry.pl i zaloguj się do swojego konta klikając na ikonkę "Profil".
  zwroty
 2. Następnie kliknij na "Zwrot produktów".
  zwroty
 3. Z wyświetlonej listy zamówień wybierz to, z którego produkt chcesz zwrócić i kliknij na widoczną obok niego strzałkę w dół.
  zwroty
 4. Po rozwinięciu pojawią się zamówione produkty.
  a) zaznacz na liście produkt, który chcesz zwrócić i wybierz zwracaną ilość.
  zwroty
  b) wypełnij wszystkie pola
  zwroty
  c) zatwierdź zwrot klikając "Dokonaj zwrotu"
  zwroty
 5. Zostanie wygenerowany plik PDF, który należy wydrukować.

II. Spakuj i odeślij

 1. Zapakuj do paczki zwracane produkty, dołącz wydrukowany formularz zwrotu (plik PDF) oraz w miarę możliwości załącz dowód zakupu (paragon).
 2. Wyślij zwrot na adres:

  Sklep internetowy CARRY
  ul. Składowa 11
  62-023 Żerniki k. Poznania

  Uwaga: wysyłki możesz dokonać w dowolny, wybrany przez siebie sposób. Najszybsze jej dotarcie zapewniają jednak firmy kurierskie. W przypadku usług Poczty Polskiej, sugerujemy wybór przesyłki poleconej priorytetowej.

III. Zwrot środków pieniężnych

 1. Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpoczniemy procedurę zwrotu.
 2. Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe Klienta odbędzie się do 14 dni od momentu akceptacji zwrotu.

Warunki reklamacji

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe i bez wad. W przypadku ujawnienia się wad produktów ponosimy za nie odpowiedzialność. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w wybrany sposób:

 • pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k. Poznania;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 61 224 50 88.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

 • (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 • (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy Carry, ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k. Poznania. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.