Regulamin sklepu Carry.pl

Sklep Internetowy Carry dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż̇ postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep Internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.carry.pl prowadzony jest przez spółkę CARRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolorowej 2 (60-198 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106796, NIP: 7811651255, REGON 639673856, adres poczty elektronicznej:  HYPERLINK "mailto:sklep@carry.pl" sklep@carry.pl, BDO 000119112, numer telefonu, pod którym Klient może skontaktować się szybko i efektywnie ze Sprzedawcą to 61 224 50 88.
 • 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, niebędących osobami fizycznymi).
 • 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest CARRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Dane kontoosobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
 • 1.4. Definicje:
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT – (1) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (2) PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sklepu Internetowego w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:  HYPERLINK "http://www.carry.pl" www.carry.pl.
  • SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – spółka pod firmą CARRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolorowej 2 (60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106796, NIP: 7811651255, REGON 639673856, adres poczty elektronicznej: HYPERLINK "mailto:sklep@carry.pl" sklep@carry.pl, BDO 000119112, numer telefonu, pod którym Klient może skontaktować się szybko i efektywnie ze Sprzedawcą to 61 224 50 88.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 • 2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu przycisku akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 2.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl lub też pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry”. Usługa Elektroniczna Konto jest wymagana do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 2.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 2.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. W celu wykrywania i korygowania błędów we wprowadzonych danych Klienta po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a przed złożeniem Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych wprowadzonych przez Klienta umożliwiające cofnięcie się przez Klienta do Formularza Zamówienia i poprawienie lub uzupełnienie danych Klienta.
 • 2.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu przycisku akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta i potwierdzenia chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Zasady dotyczące wysyłania Newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych opisane zostały w sposób szczegółowy w Polityce Prywatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
 • 2.7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl lub też pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry” lub poprzez kliknięcie w znajdujący się w końcowej części newslettera link o treści: “Jeśli nie chcesz dostawać od nas wiadomości tego typu, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w ten link”, co spowoduje przeniesienie na stronę internetową gdzie Usługobiorca niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie wykonania wypisania z listy subskrybentów Usługi Elektronicznej Newsletter.
 • 2.8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • 2.9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz praw osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią̨ tego Sklepu Internetowego są zakazane. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).
 • 2.10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry” lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl.
  • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 2.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę ma charakter bezterminowy. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, wypowiadając ją pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry” lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl.
 • 2.12. Regulamin udostępniany przez Usługodawcę jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 3.1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 3.2. Ceny Towarów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do już zawartych Umów Sprzedaży.
 • 3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail „Potwierdzenie zamówienia”. W/w wiadomość e-mail zawierająca „potwierdzenie zamówienia” nie oznacza akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Wskazana wiadomość oznacza wyłącznie, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie Klienta. W momencie, w którym Sprzedawca przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki, prześlę do Klienta wiadomość e-mail „Wysłane”, która stanowić będzie potwierdzenie, iż Sprzedawca zaakceptował Zamówienie Klienta.
  • Akceptacja zamówienia Klienta przez Sprzedawcę jest jego decyzją. Sprzedawca chcąc się upewnić, że wybrany przez Klienta towar jest dostępny, nie będzie akceptował zamówienia Klienta do momentu, w którym przygotuje go do wysyłki. W przypadku, w którym w momencie przygotowywania zamówienia do wysyłki w magazynie okaże się, że wybrany przez Klienta towar jest już niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności usunięcia tej pozycji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia czy Klient wyraża zgodę na zrealizowanie Zamówienia w pozostałym zakresie czy też chce anulować je w całości. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia (w przypadku, w którym Klient dokonał płatności w sposób inny niż za pobraniem).
  • W chwili wysłania przez Sprzedawcę i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail „Wysłane”, dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Klientem Umowy Sprzedaży. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Klient otrzyma treść niniejszego Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, który stanowi wzór Umowy. Klient może zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.
 • 3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • 3.5. W zakresie cen Sprzedawca stosuje przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 • 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub serwisu Paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.
 • 4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem:
  • serwisu Przelewy24.pl - obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr NIP 779 236 98 87, REGON w całości.
  • systemu Paynow – obsługę płatności elektronicznych, kartą płatniczą i BLIKIEM prowadzi mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych. Przy świadczeniu usługi mBank działa w imieniu i na rzecz mElements będącej krajową instytucją płatniczą na podstawie odrębnych umów oraz wpisu do rejestru KNF dostawców usług płatniczych jako agent mElements (numer IP47/2019). Informacje dotyczące świadczenia usług przez Paynow są dostępne na stronie www.paynow.pl. 
 • 4.3. Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 • 5.1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  • Przesyłka kurierska,
  • przesyłka paczkomatowa,
  • przesyłka kurierska pobraniowa,
  • przesyłka do punktu odbioru.
 • 5.4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu „płatności elektroniczne”, „kartą płatniczą” lub BLIK - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ/WADY TOWARU

 • 6.1. Postanowienia zawarte w pkt. 6.2 – 6.21 stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami - osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zakresie pozostałych Klientów, odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (za wady towaru) regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Postanowienia pkt. 6.22 – 6.23., jako zalecenia/informacje co do sposobu zgłoszenia niezgodności towaru z umową/wady towaru stosuje się do wszystkich Klientów.
 • 6.2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 • 6.3. Ponadto, aby Towar był zgodny z umową musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 • 6.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 6.2., jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 6.2. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 • 6.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 • 6.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 • 6.6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt. 6.5., jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 • 6.7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
 • 6.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Klienta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • 6.9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • 6.10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 • 6.11. Klient udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 • 6.12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 • 6.13. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 • 6.14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.8.;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.10 – 6.12;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt. 6.7 – 6.13;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • 6.15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 • 6.16. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 • 6.17. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 • 6.18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 • 6.19. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 • 6.20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 6.21. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających 6.7. – 6.13. i 6.13. – 6.20.
 • 6.22. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową/wady towaru może nastąpić na przykład: pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62 – 023 Żerniki/k. Poznania z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry” lub w formie elektronicznej na adres: HYPERLINK "mailto:sklep@carry.pl" sklep@carry.pl.
 • 6.23. Zaleca się podanie w opisie niezgodności towaru z umową/wady towaru:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  2. określenie żądania Klienta;
  3. danych kontaktowych dokonującego zgłoszenie – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Odpowiedź na reklamację nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • 7.1. Sprzedawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https:// www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 7.2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668).
 • 7.3. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668).
 • 7.4. Jeżeli Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Użytkownik będący konsumentem ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.
 • 7.5. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 8.1. Postanowienia przedmiotowego punktu stosuje się wyłącznie do klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami będącymi osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla potrzeb niniejszego punktu określenie „Klient” w nim użyte odnosi się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 • 8.2. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie:
  • w przypadku konsumenta – w terminie 30 dni;
  • licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony towar lub w przypadku wielu towarów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient w całości z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybierze opcję zwrotu wygenerowanego za pośrednictwem strony internetowej CARRY o której mowa w pkt. 8.3. lit. b pkt 5 i 7 przedmiotowego Regulaminu to ponosi koszty do określonej wysokości, widocznych przy wyborze opcji zwrotu. Jeżeli Towar jest usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się̨ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • 8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • a)pisemnie na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry” lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carry.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta ( HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf" http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf) oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • b) za pośrednictwem strony internetowej  HYPERLINK "https://carry.pl/www.carry.pl" www.carry.pl. Aby skorzystać z tej formy zwrotu Klient powinien:
   1. założyć Konto i się do niego zalogować.
   2. Wybrać opcję „Zwrot Towarów”. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista zamówień, w stosunku do których, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie przedmiotowego punktu Regulaminu.
   3. Wybrać Zamówienie, w stosunku, do którego chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Po wyborze zamówienia pojawi się przycisk „Dokonaj zwrotu”.
   4. Kliknąć przycisk „Dokonaj zwrotu” oraz wybrać towar/towary, w stosunku do których Klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Klient może podać przyczynę odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe.
   5. Po wyborze towaru/towarów Klient będzie musiał wybrać sposób wysyłki towaru. Klient ma możliwość zwrotu towaru/towarów za pośrednictwem dowolnego przewoźnika („Wysyłka własna”) albo poprzez zwrot wygenerowany na stronie CARRY. Niezależnie od wyboru rodzaju zwrotu, Klient będzie musiał wypełnić dane niezbędne do dokonania zwrotu płatności.
   6. W przypadku wyboru opcji „Wysyłka własna”, po wypełnieniu danych niezbędnych do zwrotu, Klient będzie mógł wygenerować formularz zwrotu. Kliknięcie przycisku „Wygeneruj formularz zwrotu” jest równoznaczne ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy. W tej sytuacji Klient ponosi całość kosztów zwrotu.
   7. W przypadku wyboru opcji zwrotu przesyłki poprzez przesyłkę wygenerowaną na stronie CARRY, Klient będzie zobowiązany ponieść koszty zwrotu jedynie do wysokości podanej przy wyborze tej opcji. Dla Klientów, którzy są subskrybentami newslettera Carry koszt zwrotu jest niższy, co będzie automatycznie widoczne po wybraniu tej opcji. W tej sytuacji, celem dokończeniu procesu odstąpienia od umowy, Klient, po wyborze tej opcji zwrotu i po uzupełnieniu danych do zwrotu, będzie zobowiązany kliknąć przycisk „Następny krok”, zaakceptować regulamin i Politykę prywatności, a następnie dokonać zapłaty za zwrot w wysokości podanej przy wyborze tej opcji. Dokonanie płatności jest równoznaczne ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy. Po wykonaniu tej płatności, Klient otrzyma instrukcje jak dokonać zwrot w formie sms lub/i maila. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym i dokona w całości ww. płatności za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wystawienia dokumentu ewidencjonującego ww. usługę.
 • 8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się̨ za niezawartą.
 • 8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru bądź przy wyborze opcji zwrotu wygenerowanego za pośrednictwem strony CARRY, nadanie go zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. 8.3. lit. b pkt 7 Regulaminu przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres: ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki k/Poznania, z dopiskiem „Sklep Internetowy Carry”.
 • 8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klient w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  14. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 • 8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni przyznane Klientowi przez Sklep na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza praw Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

 • 9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących klientami, o których mowa w pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu. Dla potrzeb niniejszego punktu określenie „Klient” w nim użyte odnosi się wyłącznie do podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • 9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem wskazanym w pkt. 9.1. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta wskazanego w pkt. 9.1. żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • 9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta wskazanego w pkt. 9.1. sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta wskazanego w pkt 9.1. korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi wskazanemu w pkt 9.1. oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 9.5. W razie przesłania Towaru do Klienta wskazanego w pkt 9.1. za pośrednictwem przewoźnika Klient wskazany w pkt 9.1. obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać́ wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • 9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1., bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1. tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta wskazanego w pkt 9.1.
 • 9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem wskazanym w pkt 9.1. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 10.2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 10.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • 10.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • 10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 10.6. W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

Regulamin sklepu internetowego CARRY w formacie PDF jest dostępny pod adresem: Regulamin